Miasto

Konsultacje społeczne dotyczące oświetlenia ulicznego

Gmina Świętochłowice zaprasza do konsultacji społecznych w związku z planowaną realizacją projektu pn. „Poprawa efektywności energetycznej oświetlenia w wybranych rejonach miasta Świętochłowice”.

Gmina Świętochłowice zaprasza do konsultacji społecznych w związku z planowaną realizacją projektu pn. „Poprawa efektywności energetycznej oświetlenia w wybranych rejonach miasta Świętochłowice”.

Projekt realizowany będzie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 4. Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna Działanie 4.5. Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie Poddziałanie: 4.5.1. Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie – ZIT, nabór nr RPSL.04.05.01-IZ.01-24-353/19.

Przedmiotem projektu jest wymiana oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Świętochłowice docelowo w 69 lokalizacjach. Zakres prac obejmuje demontaż istniejących opraw sodowych na efektywne energetycznie oprawy typu LED. Łącznie w ramach projektu zamontowanych zostanie 632 szt. nowych opraw. Wykaz ulic z ilością opraw do modernizacji zanajduje się pod tym adresem

Zakres projektu przyczyni się do:

  • Poprawy stanu technicznego urządzeń oświetleniowych, zmniejszenia energochłonności oświetlenia (obniżenie wysokości opłat z tytułu pobranej energii elektrycznej i świadczonych usług dystrybucyjnych)
  • Ograniczenie nakładów – kosztów utrzymania oświetlenia przez Gminę Świętochłowice
  • Zmniejszenie emisji do środowiska CO2 
  • Poprawy bezpieczeństwa użytkowania ciągów drogowych objętych projektem. 

Głównym kryterium modernizacji oświetlenia w obrębie wybranych w ramach projektu ulic w Gminie Świętochłowice jest poprawa jego efektywności energetycznej. Zarządcą powstałej infrastruktury będzie Gmina Świętochłowice.

Konsultacje trwać będą w okresie od 20.01.2020 r. do 24.01.2020 r. Wypełnioną ankietę można składać w budynku Urzędu Miejskiego w Świętochłowicach przy ul. Katowickiej 54, w Kancelarii Ogólnej lub elektronicznie przesłać na adres: dm@swietochlowice.pl

Ankiety złożone lub przesłane po wskazanym terminie bądź nie zawierające uzasadnienia pozostaną bez rozpatrzenia.

ANKIETA