Miasto

Komunikat w sprawie otwarcia żłobków

Informujemy, że od dnia 18 maja br. rozpocznie się stopniowe uruchamianie miejskich żłobków i Klubów dziecięcych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Świętochłowice. Początkowo zostaną uruchomione dwie placówki.

żłobki

Informujemy, że od dnia 18 maja br. rozpocznie się stopniowe uruchamianie miejskich żłobków i Klubów dziecięcych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Świętochłowice. Początkowo zostaną uruchomione dwie placówki.

Po szczegółowej i wnikliwej analizie dotyczącej sytuacji epidemiologicznej, zapewnienia najbardziej bezpiecznych warunków dzieciom i pracownikom Zespołu opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 do opieki, zabawy i pracy, a także biorąc pod uwagę opinię rodziców deklarujących potrzebę opieki nad dzieckiem ze względu na obowiązki zawodowe, zdecydowano w pierwszej kolejności otworzyć dwie placówki wchodzące w skład Zespołu opieki nad dziećmi w wieku do lat 3:

  • Żłobek przy ul. A. Czajora 3
  • Klub Dziecięcy nr 2 przy ul. Sudeckiej 1

Opracowane procedury bezpieczeństwa w warunkach pandemii COVID-19 zgodnie z wytycznymi Głównego Inspektoratu Sanitarnego oraz zaleceniami Ministerstwa Zdrowia i Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pozwalają na funkcjonowanie małych grup, w których może przebywać max. 12 dzieci tak, aby zapewnić minimalną przestrzeń wynoszącą 4 m² na każde dziecko i opiekuna. Stąd liczba grup proponowanych do otwarcia jest ograniczona z uwagi na działalność żłobka i klubu dziecięcego  w trybie reżimu sanitarnego.

Ponadto informujemy, że wewnętrzne procedury bezpieczeństwa, o których wspomniano wyżej, wskazują jednoznacznie, iż pierwszeństwo w przyjęciu do żłobka i klubu dziecięcego mają dzieci pracowników systemu zdrowia, służb mundurowych, pracownicy handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych realizujących zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19. Niniejsza procedura, zawierająca wszystkie zasady organizacji pracy placówki w dobie pandemii, zostanie podana do wiadomości i zastosowania poprzez umieszczenie na stronie internetowej Zespołu opieki nad dziećmi w wieku do lat 3.

Jednocześnie uprasza się wszystkich rodziców, bez względu na placówkę, do którego uczęszczało dziecko, deklarujących potrzebę skorzystania z opieki żłobkowej o kontakt z dyrektorem Zespołu opieki nad dziećmi  w wieku do lat 3, w celu dopełnienia formalności związanych z przyjęciem dziecka do żłobka lub klubu dziecięcego.