Miasto

Aktualny stan prac na stawie Kalina

Informujemy, że w rejonie stawu Kalina prowadzone są obecnie prace, związane z realizacją projektu pn. „Poprawa jakości środowiska miejskiego Gminy Świętochłowice – remediacja terenów zdegradowanych i zanieczyszczonych w rejonie stawu „Kalina” wraz z przywróceniem jego biologicznej aktywności”.

kalina spotkanie z mieszkańcami

Luty 2022: Nad staw Kalina przyleciały łabędzie. To dobry znak i motywacja dla dalszych prac.

___

W kwietniu 2021 roku rozpoczęto prace, które skupiały się na wykonaniu tzw. bariery przeciwfiltracyjnej w gruncie okalającej hałdę odpadów byłych Zakładów Chemicznych Hajduki, mające za zadanie niedopuszczenie do dalszego przenikania zanieczyszczeń z hałdy na okoliczne tereny.

Ten etap prac został zakończony.

W sierpniu rozpoczął się kolejny etap prac, związanych m.in. z wydobyciem zanieczyszczonych osadów dennych z dna stawu, poddaniu ich procesowi odwadniania i przygotowania do neutralizacji. Na przeprowadzenie tego zakresu prac Wykonawca zaplanował cztery miesiące a jego zakończenie powinno nastąpić na przełomie bieżącego i przyszłego roku.

Niestety, pomimo wprowadzonych środków zapobiegawczych, takich jak wykonanie wałów ziemnych na granicy prowadzonych prac, pozostawienie roślinności ekranującej, proces wydobycia osadów z dna stawu wiąże się z pojawieniem się uciążliwości zapachowych, związanych z parowaniem wody z powierzchni zbiornika wodnego (staw Kalina ma powierzchnię 5 ha). W trakcie pracy refulera dochodzi do nieznacznego wymieszania się wody z osadami dennymi, co powoduje wzrost stężenia fenolu w wodzie. O takim scenariuszu informowaliśmy w trakcie spotkań z mieszkańcami bazując na doświadczeniach Wykonawcy kontraktu w trakcie podobnych realizacji.

Stąd też najbardziej odczuwalne są uciążliwości zapachowe, które odnotowuje się przede wszystkim poza godzinami prac Wykonawcy – wieczorami, w godzinach wczesno porannych (woda w zbiorniku ma wyższą temperaturę od powietrza w nocy, czy nad ranem, w konsekwencji proces parowania zachodzi szybciej).

Nadmieniamy, że wykonawca prowadzi bieżący monitoringu zanieczyszczeń powietrza (pomiar pasywny) w czterech punktach zlokalizowanych wokół stawu. Jak dotąd, wyniki pomiarów nie wskazywały na przekroczenia tzw. „wartości odniesienia” podanych w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu (Dz.U. z 2010r. nr 16 poz.87).

Wyniki badań zanieczyszczeń powietrza przy Stawie Kalina:

Kilka słów odnośnie metody badania:

  • Zastosowano tzw. pasywną metodę pomiaru, która „nie wymaga wymuszonego przepływu powietrza przez układ pomiarowy, gdyż zanieczyszczenia wnikają wraz z powietrzem do środka próbnika na drodze dyfuzji, a następnie, za pomocą czynnika absorbującego zostają zatrzymane w jego wnętrzu”.
  • Ilość zaabsorbowanej substancji zależna jest od stężenia zanieczyszczenia w powietrzu, a także czasu ekspozycji.
  • Po tygodniu ekspozycji na czynniki zewnętrzne, próbniki trafiają do laboratorium, w którym określa się ilość, rodzaj wchłoniętych przez próbniki zanieczyszczeń metodą chromatografii gazowej.
  • Następnym krokiem jest przeliczenie uzyskanego stężenia zanieczyszczeń w próbce na ilość zanieczyszczeń w m3 powietrza – co wykonuje laboratorium w oparciu o informację nt. długości czasu ekspozycji próbki i tzw. wartości współczynnika dyfuzji. “