Urząd

LXXIX sesja Rady Miejskiej

Przewodniczący Rady Miejskiej w Świętochłowicach Bartosz Karcz informuje o zwołaniu LXXIX sesji Rady Miejskiej w Świętochłowicach, która odbędzie się w dniu 27 listopada 2023 r. (poniedziałek) o godz. 9:30 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Świętochłowicach, przy ul. Katowickiej 54.

Sesja będzie transmitowana online na stronie https://swietochlowice.sesja.pl/.

Porządek obrad LXXIX sesji Rady Miejskiej w Świętochłowicach:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności oraz przyjęcie protokołów z obrad LXXVI sesji Rady Miejskiej z dnia 23 października 2023 r., z obrad LXXVII sesji Rady Miejskiej z dnia 26 października 2023 r. oraz z obrad LXXVIII sesji Rady Miejskiej z dnia 16 listopada 2023 r.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Sprawozdanie z działalności Prezydenta Miasta w okresie międzysesyjnym tj. od dnia 23 października 2023 r. do dnia 22 listopada 2023 r.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie dotacji z budżetu Gminy Świętochłowice w wysokości wyższej niż określona w art. 25 ust. 1 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr LXV/513/22 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 19 grudnia 2022 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Świętochłowice na lata 2023 – 2042.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr LXV/514/22 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 19 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Świętochłowice na 2023 rok.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia wniosku w sprawie przyjęcia uchwały w sprawie określenia nowego przystanku komunikacyjnego.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia wniosku w sprawie podatku od środków transportowych w 2024 roku.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie podatku od środków transportowych na terenie Miasta Świętochłowice.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie miasta Świętochłowice.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Miasta Świętochłowice
  z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy
  z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2024.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej w postaci dotacji celowej dla Miasta Chorzów na dofinansowanie działalności Ośrodka Pomocy Osobom Uzależnionym i ich Rodzinom w Chorzowie.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr LXIX/549/23 Rady Miejskiej
  w Świętochłowicach z dnia 30 marca 2023 r. w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych realizowanych przez miasto Świętochłowice w roku 2023.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie zobowiązania Prezydenta Miasta Świętochłowice
  do indywidualnego określania warunków sprzedaży nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Świętochłowice na rzecz ich użytkowników wieczystych.
 15. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały nr XLIX/386/21 Rady Miejskiej w Świętochłowicach
  z dnia 28 października 2021 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków, położonym na terenie Miasta Świętochłowice.
 16. Interpelacje i zapytania radnych.
 17. Wolne wnioski i oświadczenia.
 18. Zakończenie sesji.