Urząd

LX sesja Rady Miejskiej w Świętochłowicach

Przewodniczący Rady Miejskiej w Świętochłowicach Zbigniew Nowak informuje o zwołaniu LX sesji Rady Miejskiej w Świętochłowicach, która odbędzie się w dniu 25 sierpnia 2022 r. (czwartek) o godz. 9:30 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Świętochłowicach, przy ul. Katowickiej 54.

Sesja będzie transmitowana online na stronie https://swietochlowice.sesja.pl/.

Porządek obrad LX sesji Rady Miejskiej w Świętochłowicach:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności oraz przyjęcie protokołu z obrad LVIII sesji Rady Miejskiej w Świętochłowicach z 26 maja 2022 r. oraz protokołu z obrad LIX sesji Rady Miejskiej w Świętochłowicach z 13 czerwca 2022 r.

2. Przedstawienie porządku obrad.

3. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr LI/410/21 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 20 grudnia 2021 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Świętochłowice na lata 2022 – 2040.

4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr LI/411/21 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 20 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Świętochłowice na 2022 rok.

5. Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Miejskiej Biblioteki Publicznej imienia Juliusza Ligonia w Świętochłowicach.

6. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia przez Miasto Świętochłowice Programu „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2022.

7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXVIII/240/20 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 23 czerwca 2020 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Świętochłowice.

8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr LI/402/21 Rady Miejskiej w Świętochłowicach
w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania
i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.

9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXVI/225/20 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 23 kwietnia 2020 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości.

10. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów
i akcji w spółkach prawa handlowego przez Prezydenta Miasta Świętochłowice.

11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Lokalowej w Świętochłowicach Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Świętochłowicach przy ul. Tunelowej 2 w drodze wniesienia wkładu niepieniężnego (aportu).

12. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez publiczne przedszkola prowadzone przez Miasto Świętochłowice.

13. Podjęcie uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa na terenie Miasta Świętochłowice w roku szkolnym 2022/2023.

14. Sprawozdanie z działalności Prezydenta Miasta w okresie międzysesyjnym tj. od dnia 8 czerwca 2022 r. do dnia 22 sierpnia 2022 r.

15. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania oraz wolne wnioski zgłoszone przez radnych Rady Miejskiej w Świętochłowicach.

16. Interpelacje i zapytania radnych.

17. Wolne wnioski i oświadczenia.

18. Zakończenie sesji.