Inne

Konkursy ofert na realizację zadań publicznych

Trwają konkursy ofert na realizację zadań publicznych Gminy Świętochłowice w 2024 roku.

Do 14 lutego można zgłosić ofertę na realizację w 2024 roku zadań publicznych Miasta Świętochłowice przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w obszarze kultury fizycznej – TUTAJ

Do 20 lutego można zgłosić ofertę na realizację w 2024 roku zadań publicznych Miasta Świętochłowice przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 190 ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej na zadanie “Prowadzenie placówki wsparcia dziennego w formie specjalistycznej” w obszarze wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2023-2024 – TUTAJ

Do 23 lutego można zgłosić ofertę na realizację w 2024 r. zadań z zakresu zdrowia publicznego prowadzonych w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2023-2024 – TUTAJ

Informacje o aktualnych konkursach tutaj – TUTAJ