Inne

Zgłoś się do programu „Metropolitalne Łąki Kwietne”

Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia zaprasza do składania deklaracji przystąpienia do programu „Metropolitalne Łąki Kwietne”. Ogłoszenie skierowane jest do osób fizycznych i organizacji pozarządowych. Planowany termin warsztatów to wrzesień i październik 2021 r.

metropolitalne łąki kwietne

Termin nadsyłania deklaracji przystąpienia do Programu Metropolitalne Łąki Kwietne: do 30 czerwca 2021 r. (do godz. 15:30)

Deklaracje przystąpienia należy przesłać pocztą elektroniczną na adres is@metropoliagzm.pl, o tytule „Metropolitalne Łąki Kwietne”.

Miejsce: obszar GZM.

Dodatkowo w przypadku wyboru wariantu II – nieruchomość gruntowa lub jej część, zlokalizowana na obszarze GZM, na której wysiewane będą nasiona łąkowe, przy uwzględnieniu, że musi to być teren ogólnodostępny dla mieszkańców, znajdujący się w obszarze zwartej zabudowy lub przylegający do terenów mocno zurbanizowanych o powierzchni w przedziale od 160 m kw. do 3 000 m kw.

Ocena formalna i merytoryczna Deklaracji Przystąpienia będzie rozpatrywana zgodnie z warunkami określonymi w Regulaminie  programu „Metropolitalne Łąki Kwietne”, przyjętego uchwałą Zarządu Górnośląsko- Zagłębiowskiej Metropolii nr 112/2021 z dnia 21 kwietnia 2021 r.

Deklaracje przystąpienia złożone po terminie wskazanym w Ogłoszeniu o naborze, tj. po 30 czerwca 2021 r., (do godz. 15:30) nie będą rozpatrywane.

Więcej informacji na stronie: https://bip.metropoliagzm.pl/artykul/31846/127326/gornoslasko-zaglebiowska-metropolia-zaprasza-do-skladania-deklaracji-przystapienia-do-programu-metropolitalne-laki-kwietne