Inne

Rusza nabór wniosków o środki z KFS!

W najbliższy poniedziałek- 15 marca, startuje nabór wniosków o przyznanie środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego w 2021 roku. Nabór potrwa tylko do 19 marca! O środki może wystąpić każdy pracodawca, który zatrudnia co najmniej jednego pracownika na podstawie umowy o pracę. Ze środków mogą być finansowane m.in. kursy i studia podyplomowe.

krajowy fundusz szkoleniowy

Wnioski należy składać w sekretariacie Powiatowego Urzędu Pracy w Świętochłowicach (ul. Plebiscytowa 3). Zainteresowani proszeni są o kontakt ze Specjalistą ds. rozwoju zawodowego, który jest dostępny pod nr tel. 32 346 27 13 lub osobiście (pokój nr 21 na drugim piętrze).

Powiatowy Urząd Pracy w Świętochłowicach informuje, iż, dysponuje kwotą 179 100,00 zł, z przeznaczeniem na finansowanie działań związanych z kształceniem ustawicznym, zgodnym z niżej wymienionymi priorytetami określonymi przez Ministra właściwego ds. pracy na 2021 rok:

1) wsparcie kształcenia ustawicznego osób zatrudnionych w firmach, które na skutek obostrzeń zapobiegających rozprzestrzenianiu się choroby COVID-19, musiały ograniczyć swoją działalność;

2) wsparcie kształcenia ustawicznego pracowników służb medycznych, pracowników służb socjalnych, psychologów, terapeutów, pracowników domów pomocy społecznej, zakładów opiekuńczo-leczniczych, prywatnych domów opieki oraz innych placówek dla seniorów/osób chorych/ niepełnosprawnych, które bezpośrednio pracują z osobami chorymi na COVID-19 lub osobami z grupy ryzyka ciężkiego przebiegu tej choroby;

3) wsparcie kształcenia ustawicznego w zidentyfikowanych w danym powiecie lub województwie zawodach deficytowych  (https://barometrzawodow.pl/);

4) wsparcie kształcenia ustawicznego osób po 45 roku życia;

5) wsparcie kształcenia ustawicznego osób powracających na rynek pracy po przerwie związanej ze sprawowaniem opieki nad dzieckiem;

6) wsparcie kształcenia ustawicznego w związku z zastosowaniem w firmach nowych technologii i narzędzi pracy, w tym także technologii i narzędzi cyfrowych;

7) wsparcie kształcenia ustawicznego osób, które nie posiadają świadectwa ukończenia szkoły lub świadectwa dojrzałości;

8) wsparcie realizacji szkoleń dla instruktorów praktycznej nauki zawodu bądź osób mających zamiar podjęcia się tego zajęcia, opiekunów praktyk zawodowych i opiekunów stażu uczniowskiego oraz szkoleń branżowych dla nauczycieli kształcenia zawodowego.

Środki  KFS otrzymane z PUP pracodawca może przeznaczyć  na:

 • określenie potrzeb pracodawcy w zakresie kształcenia ustawicznego w związku z ubieganiem się o sfinansowanie tego kształcenia ze środków rezerwy KFS,
 • kursy i studia podyplomowe realizowane z inicjatywy pracodawcy lub za jego zgodą,
 • egzaminy umożliwiające uzyskanie dokumentów potwierdzających nabycie umiejętności, kwalifikacji lub uprawnień zawodowych,
 • badania lekarskie i psychologiczne wymagane do podjęcia kształcenia lub pracy zawodowej po ukończeniu kształcenia,
 • ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków w związku z podjętym kształceniem.

Przy rozpatrywaniu wniosków uwzględnia się:

 • zgodność dofinansowywanych działań z ustalonymi priorytetami wydatkowania środków KFS na dany rok,
 • zgodność kompetencji nabywanych przez uczestników kształcenia ustawicznego z potrzebami lokalnego lub regionalnego rynku pracy,
 • koszty usługi kształcenia ustawicznego wskazanej do sfinansowania ze środków KFS w porównaniu z kosztami podobnych usług dostępnych na rynku,
 • posiadanie przez realizatora usługi kształcenia ustawicznego finansowanej ze środków KFS certyfikatów jakości oferowanych usług kształcenia ustawicznego,
 • w przypadku kursów – posiadanie przez realizatora usługi kształcenia ustawicznego dokumentu, na podstawie którego prowadzi on pozaszkolne formy kształcenia ustawicznego,
 • plany dotyczące dalszego zatrudnienia osób, które będą objęte kształceniem ustawicznym finansowanym ze środków KFS,
 • możliwość sfinansowania ze środków KFS działań określonych we wniosku, z uwzględnieniem limitów,
 • miejsce zatrudnienia pracownika objętego wnioskiem / miejsce prowadzenia działalności gospodarczej przez pracodawcę objętego wnioskiem,
 • korzystanie ze środków KFS w Powiatowym Urzędzie Pracy w Świętochłowicach,
 • wielkość przedsiębiorstwa.

Sugeruje się, by wnioskowane kształcenie ustawiczne objęte dofinansowaniem ze środków KFS rozpoczynało się nie wcześniej niż 17.05.2021 r., tak aby urząd zdążył rozpatrzyć wszystkie złożone wnioski zarówno pod względem formalnym jak i merytorycznym oraz zawrzeć wszystkie umowy o finansowanie działań obejmujących kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawcy, przed rozpoczęciem wnioskowanego kształcenia.

W jednym naborze pracodawca może złożyć tylko jeden wniosek.