Inne

Pomoc żywnościowa dla osób najbardziej potrzebujących

Ośrodek Pomocy Społecznej w Świętochłowicach, informuje że bierze udział w kolejnej edycji pomocy żywnościowej dla osób najbardziej potrzebujących: Podprogram 2018 w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Świętochłowicach, informuje że bierze udział w kolejnej edycji pomocy żywnościowej dla osób najbardziej potrzebujących: Podprogram 2018 w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa.

Do korzystania ze wsparcia w postaci produktów żywnościowych uprawnione są grupy najbardziej potrzebujące, tj:

– bezdomni

– niepełnosprawni

– migranci, osoby obcego pochodzenia, mniejszości narodowe (w tym społeczności marginalizowane, takie jak Romowie)

– osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, spełniające kryteria określone w art. 7 z dnia 12 marca 2004r. ustawy o pomocy społecznej i których dochód nie przekracza 200 proc. kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej (1402 zł dla osoby samotnie gospodarującej i 1056 zł dla osoby w rodzinie), na podstawie skierowania wystawionego przez Ośrodek Pomocy Społecznej.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Świętochłowicach kwalifikuje osoby oraz rodziny do Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020. Aby uzyskać skierowanie należy zgłosić się do właściwego dla miejsca zamieszkania Terenowego Punktu (Rejonu) Pracowników Socjalnych Ośrodka Pomocy Społecznej.

Rejon 1 (Centrum) – ul. Katowicka 35; pok. 101b; tel: 32 245 51 04 wew. 45

Rejon 2 (Centrum, Zgoda) – ul. Bytomska 8; pok. 106,107,108; tel: 32 346 22 91-93

Rejon 3 (Lipiny) – ul. Wallisa 4; pok. 104,105; tel: 32 770 91 90-94

Rejon 4 (Piaśniki, Chropaczów) – ul. Karpacka 3; pok. 1,3; tel: 32 770 75 17

Więcej informacji