Inne

Nabór wniosków do udziału w programie Kultura – Interwencje 2021

Narodowe Centrum Kultury ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie w ramach programu Kultura – Interwencje 2021, którego celem jest tworzenie warunków dla wzmacniania tożsamości i uczestnictwa w kulturze na poziomie regionalnym, lokalnym i krajowym, a także upamiętniania polskiego dziedzictwa historycznego poprzez finansowe wsparcie realizacji projektów upowszechniających dorobek kultury i zwiększających obecność kultury w życiu społecznym.

kultura - interwencje nabór wniosków

Do składania wniosków w programie Kultura – Interwencje 2021 uprawnione są:

  • samorządowe instytucje kultury (z wyłączeniem instytucji współprowadzonych wpisanych  w rejestrze instytucji kultury, dla których organizatorem jest Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz instytucji współprowadzonych wpisanych w rejestrze organizatorów samorządowych);
  • organizacje pozarządowe;
  • koła gospodyń wiejskich (wpisane do Krajowego Rejestru Kół Gospodyń Wiejskich, prowadzonego przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa);
  • kościoły i związki wyznaniowe oraz ich osoby prawne;
  • podmioty prowadzące działalność gospodarczą wpisane do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub do Krajowego Rejestru Sądowego.

Na co można uzyskać wsparcie ?

  1. Organizacja wydarzeń kulturalnych o charakterze lokalnym lub ogólnokrajowym, kursów, szkoleń, spotkań, warsztatów, plenerów, wystaw (wraz z katalogami), konkursów, przeglądów, festiwali, koncertów, widowisk muzycznych, happeningów, spektakli teatralnych, realizacja działań edukacyjno-animacyjnych wspomagających lokalne społeczności w działaniach twórczych, działania interdyscyplinarne, również online.
  2. Organizacja konferencji, seminariów, paneli dyskusyjnych, przeprowadzenie badań praktyk kulturalnych/uczestnictwa w kulturze, również online.
  3. Organizacja rekonstrukcji historycznych, uroczystości upamiętniających postacie, wydarzenia, rocznice o charakterze patriotycznym, również online.

Realizacji zadań może towarzyszyć realizacja nagrań audio/video, rejestracja spektakli, wydanie publikacji, audiodeskrypcja, przygotowanie filmów w PJM/SJM/SKOGN, przygotowanie aplikacji mobilnej.

Działania te nie mogą być realizowane jako odrębne zadanie ani stanowić głównego/dominującego elementu zadania.

Zadania w ramach programu mogą być realizowane od 19 kwietnia do 29 października 2021 roku.

Nabór wniosków trwa do 15 marca 2021 roku. Wnioski należy składać poprzez system EBOI.

Więcej szczegółów oraz link do formularza, dostępne są na stronie: https://nck.pl/dotacje-i-stypendia/dotacje/programy-dotacyjne-nck/kultura-interwencje/aktualnosci/nabor-wnioskow-2021