Inne

Konsultacje społeczne organizowane przez Związek Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego

Działając na podstawie art. 6 ust. 3 oraz art. 19a ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2022 r. poz. 1846 ze zm.), Związek Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego rozpoczyna proces konsultacji społecznych.

Konsultacje społeczne dotyczą:

– projektu Strategii Rozwoju Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego na lata 2021-2027, z perspektywą do 2030 roku oraz

Prognozy Oddziaływania na Środowisko projektu Strategii Rozwoju Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego na lata 2021-2027, z perspektywą do 2030 r.

Zgodnie z ustawowym okresem wnoszenia uwag do projektu Strategii oraz Prognozy Oddziaływania na Środowisko zapraszamy do udziału w konsultacjach społecznych, poprzez zgłoszenie uwag do konsultowanych dokumentów w następujących terminach:

– w przypadku projektu Strategii Rozwoju Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego na lata 2021-2027, z perspektywą do 2030 roku – w terminie do 23 lutego 2023 r.

– w przypadku Prognozy Oddziaływania na Środowisko projektu Strategii Rozwoju Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego na lata 2021-2027, z perspektywą do 2030 r. – w terminie do 09 lutego 2023 r.

Projekt Strategii oraz Prognozy Oddziaływania na Środowisko wraz z formularzami uwag dostępne są na stronie internetowej Związku Subregionu Centralnego pod adresem: http://subregioncentralny.pl/biuletyn-informacji-publicznej/konsultacje-spoleczne/konsultacje-spoleczne-projektu-strategii-rozwoju-subregionu-centralnego-wojewodz