Inne

Konkurs grantowy “FIO Śląskie Lokalnie 2020”

W ramach projektu Instytut Pracy i Edukacji wraz z partnerem - Instytutem Rozwoju Rynku Pracy, jako Operatorzy - zorganizują konkurs mikrograntów o nazwie “Śląskie Lokalnie 2020”. Od 2 lutego można składać aplikacje w projekcie.

W ramach projektu Instytut Pracy i Edukacji wraz z partnerem – Instytutem Rozwoju Rynku Pracy, jako Operatorzy – zorganizują konkurs mikrograntów o nazwie “Śląskie Lokalnie 2020”. Od 2 lutego można składać aplikacje w projekcie. 

Celem projektu jest rozwój młodych organizacji, grup nieformalnych, grup samopomocowych z terenu województwa śląskiego, poprzez zorganizowanie konkursu mikrograntowego, podczas którego rozdamy kwotę do 600 000 zł. ​Wszystkie projekty, który otrzymają dofinansowanie będą zmierzać do osiągnięcia celu głównego i celów szczegółowych “Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020″.

Celem projektu jest:
  • zwiększenie zaangażowania obywateli i organizacji pozarządowych w życie publiczne
  • zwiększenie liczby inicjatyw oddolnych
  • wzrost liczby obywateli zaangażowanych w działania organizacji pozarządowych i inicjatyw lokalnych
  • wzrost partycypacji obywateli w sprawach publicznych
  • wzmocnienie potencjału III Sektora
W konkursie mogą wziąć udział następujące organizacje:
  • młode organizacje pozarządowe mające siedzibę na terenie woj. śląskiego
  • obywatelskie grupy nieformalne, czyli grupy składające się z nie mniej niż trzech pełnoletnich osób, wspólnie rewitalizujących lub chcących realizować działania w sferze pożytku publicznego
  • samopomocowe grupy nieformalne, czyli grupy składające się z nie mniej niż trzech pełnoletnich osób, których aktywne działanie skierowane jest na pokonywanie chorób, problemów natury psychicznej albo socjalnej
  • patronackie organizacje pozarządowe

W ramach projektu zorganizowany będzie konkurs na mikrodotacje dla organizacji i grup nieformalnych z terenu woj śląskiego. Realizatorzy będą mogli starać się o mikrogranty w wysokości od 1000 do 5000 złotych. Nabór potrwa 30 dni, zostanie ogłoszony 2 lutego, zakończy się 2 marca. Na realizację projektów w konkursie mikro-grantowym, realizatorzy będą mieć czas do 30 września 2020 r.

Więcej informacji na stronie www projektu