Inne

Dyżury kuratorskie w CIS

Od lutego 2020 w siedzibie Centrum Integracji Społecznej będą odbywać się dyżury kuratorskie dla mieszkańców Świętochłowic.

Od lutego 2020 w siedzibie Centrum Integracji Społecznej będą odbywać się dyżury kuratorskie dla mieszkańców Świętochłowic. 

Centrum Integracji Społecznej nawiązało współpracę (porozumienie zawarte z III Zespołem Kuratorskiej Służby Sądowej w Chorzowie) w wyniku którego zostały zorganizowane dyżury kuratorskie dla osób z lokalnej społeczności, które znajdują się w szczególnie trudnej sytuacji życiowej, w szczególności osób, które zostają zwalnianie z zakładów karnych, wymagających readaptacji i resocjalizacji. Z porad kuratorskich mogą korzystać również mieszkańcy miasta Świętochłowice.

Centrum Integracji Społecznej działa na podstawie ustawy z dnia 13 czerwca 2003 roku o zatrudnieniu socjalnym, art. 1., zgodnie z którą uczestnikami zajęć w Cis mogą być osoby, które podlegają wykluczeniu społecznemu i ze względu na swoją sytuację życiową nie są w stanie własnym staraniem zaspokoić swoich podstawowych potrzeb życiowych i znajdują się w sytuacji powodującej ubóstwo oraz uniemożliwiającej lub ograniczającej uczestnictwo w życiu zawodowym, społecznym i rodzinnym, w szczególności mogą to być osoby:

  • zwalniane z zakładów karnych, mające trudności w integracji ze środowiskiem, w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej,
  • bezdomne realizujące indywidualny program wychodzenia z bezdomności, w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej,
  • uzależnione od alkoholu,
  • uzależnione od narkotyków lub innych środków odurzających,
  • chore psychicznie, w rozumieniu przepisów o ochronie zdrowia psychicznego,
  • długotrwale bezrobotne w rozumieniu przepisów o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy,
  • uchodźcy realizujący indywidualny program integracji, w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej,
  • osoby niepełnosprawne, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Dyżury ruszają już z początkiem lutego 2020 i będą odbywały się w każdy poniedziałek od godziny 15.00 do godziny 17.00 w siedzibie CIS (ulica Sądowa 1) pokój nr 8.