Urząd

Akcja deratyzacji w mieście

Informacja o przeprowadzeniu na terenie miasta Świętochłowice obowiązkowej akcji deratyzacji.

Zarządzenie Nr 76/2024

Prezydenta Miasta Świętochłowice

z dnia 21 lutego 2024 r.

w sprawie przeprowadzenia na terenie miasta Świętochłowice obowiązkowej akcji deratyzacji (odszczurzania).

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023 r. poz. 40 z póżn. zm.), § 14 Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie
miasta Świętochłowice, który jest załącznikiem do uchwały Rady Miejskiej nr LXXII/570/23 z dnia 26 czerwca    2023 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Świętochłowice (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2023 r. poz. 5400), w uzgodnieniu z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Chorzowie

zarządzam:                                                                  § 1

Przeprowadzenie na całym terenie miasta Świętochłowice obowiązkowej akcji deratyzacji
(odszczurzania) w dniach od 11 marca 2024 r. do 12 kwietnia 2024 r

§2

Akcja odszczurzania polega na jednoczesnym wyłożeniu środka trującego we wszystkich budynkach
mieszkalnych, użytkowych, zakładach handlowych, sklepach, magazynach, obiektach przemysłowych, fabrykach, wytwórniach i przetwórniach artykułów spożywczych, obiektach kolejowych oraz na terenie gospodarstw rolnych, itp. stanowiących własność państwową, gminną, spółdzielczą lub prywatną.

§3

Wszyscy właściciele, administratorzy, zarządcy i użytkownicy obiektów wymienionych w § 2 niniejszego zarządzenia zobowiązani są zaopatrzyć się w środek trujący przeciw gryzoniom na koszt własny.

§4

 1. Akcję odszczurzania należy przeprowadzić według następujących zasad:
 • Przed wyłożeniem środka trującego należy uporządkować ganki piwniczne, pomieszczenia gospodarcze, strychy itp.
 • W dniu 11 marca 2024 r. należy środek trujący wyłożyć w miejscach pojawiania się gryzoni,
  a w szczególności na śmietnikach, na strychach, w budynkach gospodarczych, itp. zgodnie
  z instrukcją na opakowaniu środka trującego.
 • Od dnia 11 marca 2024 r. do 12 kwietnia 2024 r. należy pozostawić wyłożony środek trujący
  uzupełniając go w miarę spożycia przez gryzonie w czasie trwania akcji.
 • Padłe gryzonie oraz resztki środka trującego należy usuwać na bieżąco. Cały teren posprzątać do 2 dni po
  zakończeniu akcji.
 • Osoby zobowiązane do bezpośredniego przeprowadzania akcji odszczurzania winny podjąć czynności
  zabezpieczające przed nieszczęśliwymi wypadkami zatruć mieszkańców i zwierząt
  domowych, a w szczególności:

  1. pouczyć dzieci o niebezpieczeństwie zatrucia,
  2. zwierzęta i ptactwo domowe trzymać w trakcie trwania akcji w zamknięciu,
  3. w miejscach wyłożenia środka trującego wywiesić ostrzeżenie: UWAGA TRUCIZNA!
  4. d) w przypadku zatruć kierować niezwłocznie osoby chore do najbliższego punktu pomocy lekarskiej.
  5. Nadzór nad akcją, jej przygotowaniem i wykonaniem (właściwe uporządkowanie terenu, terminowe
   wyłożenie środka trującego oraz późniejsze zebranie i unieszkodliwienie padłych gryzoni i pozostałej trucizny) pełnią przedstawiciele Urzędu Miasta, w porozumieniu z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Chorzowie.

§5

Wykonanie zarządzenia powierzam Naczelnikowi Wydziału Ekologii i Gospodarki Odpadami.

§6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i zostaje podane do wiadomości przez rozplakatowanie na terenie Miasta Świętochłowice.

 

                                                                                                                               Prezydent Miasta

                                                                                                           Daniel Beger