Urząd

Akcja deratyzacji miasta

Zgodnie z Zarządzeniem nr 584/2020 Prezydenta Miasta Świętochłowice z dnia 19.08.2020, informujemy, że na całym terenie miasta Świętochłowice, od 14 września do 16 października 2020 r. zostanie przeprowadzona obowiązkowa akcja deratyzacji (odszczurzania).

Akcja będzie polegała na jednoczesnym wyłożeniu środka trującego we wszystkich budynkach mieszkalnych, użytkowych, zakładach handlowych, sklepach, magazynach, obiektach przemysłowych, fabrykach, wytwórniach i przetwórniach artykułów spożywczych, obiektach kolejowych oraz na terenie gospodarstw rolnych itp., stanowiących własność państwową, gminną, spółdzielczą lub prywatną. Wszyscy właściciele, administratorzy, zarządcy i użytkownicy wyżej wymienionych obiektów, zobowiązani są zaopatrzyć się w środek trujący przeciwko gryzoniom na koszt własny.

Akcję odszczurzania należy przeprowadzić wg następujących zasad:
1. Przed wyłożeniem środka trującego należy uporządkować ganki piwniczne, pomieszczenia gospodarcze, strychy itp.

2. W dniu 14 września 2020 r. należy środek trujący wyłożyć w miejscach pojawienia się gryzoni, a w szczególności na śmietnikach, na strychach, w budynkach gospodarczych itp., zgodnie z instrukcją na opakowaniu środka trującego.

3. Od dnia 14 września 2020 r. do 16 października 2020 r. należy pozostawić wyłożony środek trujący uzupełniając go w miarę spożycia przez gryzonie w czasie trwania akcji.

4. Padłe gryzonie oraz resztki środka trującego należy usuwać na bieżąco. Cały teren posprzątać do 2 dni po zakończeniu akcji.

5. Osoby zobowiązane do bezpośredniego przeprowadzania akcji odszczurzania winny podjąć czynności zabezpieczające przed nieszczęśliwymi wypadkami zatruć mieszkańców i zwierząt domowych, a w szczególności:

– pouczyć dzieci o niebezpieczeństwach zatrucia,

– zwierzęta i ptactwo domowe trzymać w trakcie trwania akcji w zamknięciu,

– w miejscach wyłożenia środka trującego wywiesić ostrzeżenie: UWAGA TRUCIZNA!

– w przypadku zatruć kierować niezwłocznie osoby chore do najbliższego punktu pomocy lekarskiej.

Nadzór nad akcją, jej przygotowaniem i wykonaniem (właściwe uporządkowanie terenu, terminowe wyłożenie środka trującego oraz późniejsze zebranie i unieszkodliwienie padłych gryzoni i pozostałej trucizny) pełnią przedstawiciele Urzędu Miasta, w porozumieniu z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Chorzowie.