Biuro Ekologii

Dane kontaktowe

Kierownik Beata Grzelec-Spetruk
pokój 305
Tel. 32 3491-880
ego@swietochlowice.pl

Zakres spraw

Do podstawowego zakresu działania Biura Ekologii należy prowadzenie spraw z zakresu ochrony środowiska, terenów zielonych, gospodarki wodno – ściekowej, zanieczyszczenia powietrza, gospodarowania odpadami w tym w szczególności:

 1. Prowadzenie spraw w zakresie utrzymania czystości i pielęgnacji miejskich terenów zielonych.
 2. Prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawach wynikających z zakresu ustaw:
  • o ochronie środowiska;
  • prawo wodne;
  • o ochronie przyrody;
  • o odpadach;
  • o rybactwie śródlądowym (z wyłączeniem rejestracji sprzętu pływającego do połowu ryb), prawo łowieckie;
  • o ochronie gruntów rolnych i leśnych;
  • prawo geologiczne i górnicze;
  • o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
 3. Sprawowanie nadzoru nad właściwym odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków komunalnych.
 4. Likwidacja dzikich wysypisk śmieci na terenie Miasta.
 5. Wykonywanie działań na rzecz rozwoju edukacji ekologicznej społeczeństwa.
 6. Wykonywanie zadań związanych z użytkowaniem gruntów rolnych, produkcją gospodarstw rolnych.
 7. Wykonywanie zadań zleconych w zakresie sporządzania spisów rolnych.
 8. Współdziałanie z Wydziałem Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego w sytuacjach zagrożenia środowiska naturalnego.
 9. Przygotowywanie i wprowadzanie wpisów do publicznie dostępnych wykazów danych w zakresie informacji o środowisku i jego ochronie na podstawie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.
 10. Prowadzenie bazy danych w zakresie ewidencji umów na odbiór odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych.
 11. Monitorowanie spraw wynikających z Gminnego Programu Usuwania Azbestu.
 12. Opiniowanie lokalizacji inwestycji oraz zmiany sposobu użytkowania obiektów pod kątem ochrony środowiska.
 13. Prowadzenie spraw związanych z wydawaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji inwestycji.
 14. Prowadzenie spraw dotyczących opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 15. Prowadzenie spraw z zakresu ochrony powietrza, w tym wydawanie pozwoleń na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza oraz przyjmowanie zgłoszeń instalacji do eksploatacji.
 16. Wydawanie pozwoleń zintegrowanych.
 17. Prowadzenie spraw z zakresu ochrony przed hałasem środowiskowym.
 18. Prowadzenie postępowań administracyjnych dotyczących wydawania zezwoleń na usuniecie drzew i krzewów oraz zniszczenia terenów zieleni, naliczanie kar i opłat.
 19. Obejmowanie zasobów, tworów i składników przyrody formami ochrony przyrody.
 20. Utrzymanie i nadzorowanie cmentarzy komunalnych oraz prowadzenie innych zadań wynikających z przepisów ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych.
 21. Współdziałanie z innymi jednostkami w zakresie likwidacji zagrożeń związanych z występowaniem problemu bezpańskich zwierząt, prowadzenie rejestracji psów uznawanych za agresywne oraz realizacja innych zadań, wynikających z przepisów o ochronie zwierząt.
 22. Prowadzenie spraw związanych z grobownictwem.