Utworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w Świętochłowicach szansą na powrót do pracy

Nazwa projektu:

„Utworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w Świętochłowicach szansą na powrót do pracy

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa VIII Regionalne kadry gospodarki opartej na wiedzy, Działanie 8.1 Wspieranie rozwoju warunków do godzenia życia zawodowego i prywatnego, Poddziałanie 8.1.3 Zapewnienie dostępu do usług opiekuńczych nad dziećmi do 3 lat – konkurs.

01.10.2020 – 31.05.2023

Opis projektu:

Celem głównym projektu jest zwiększenie na terenie miasta Świętochłowice dostępności do usług opiekuńczych nad dziećmi w wieku do 3 lat dla osób sprawujących nad nimi opiekę tj. rodziców i/lub opiekunów prawnych oraz ułatwienie powrotu na rynek rodzicom/ opiekunom prawnym, poprzez utworzenie 40 nowych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat. W ramach projektu planuje się utworzyć i doposażyć dwa kluby dziecięce: klub dziecięcy nr 4 (20 dzieci) oraz klub dziecięcy nr 5 (20 dzieci), tworząc dodatkowo 40 miejsc.

Całkowity koszt realizacji Projektu: 908 621,78 zł

Dofinansowanie z Funduszy Europejskich: 772 328,51 zł

Poziom dofinansowania: 88 % wydatków kwalifikowanych do dofinansowania