Co każdy Konsument wiedzieć powinien

 • Reklamacja towaru tytułem niezgodności z umową obowiązuje przez 2 LATA od daty zakupu

Sprzedawca odpowiada za niezgodność towaru konsumpcyjnego z umową w przypadku jej stwierdzenia przed upływem 2 lat od daty wydania towaru kupującemu.  W razie wymiany towaru na nowy termin ten biegnie na nowo. Reguluje to art. 581 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeksu cywilnego)

 • Istnieją 2 rodzaje roszczeń reklamacyjnych

Z tytułu rękojmi
Możemy dochodzić swoich roszczeń tytułem rękojmi, wówczas prawo takie przysługuje nam przez dwa lata od zakupu, a odpowiedzialnością możemy obarczyć sprzedawcę, który ten towar nam wydał. Okres odpowiedzialności sprzedawcy wynosi 2 lata od dnia wydania towaru (art. 568 § 1 kc).

Mówiąc najogólniej, a także w oparciu o art. 556 1 ustawy Kodeksu cywilnego, towar jest niezgodny z umową, jeżeli nie nadaje się do celu, do jakiego jest przeznaczony i nie posiada właściwości, jakie powinien mieć towar tego rodzaju.

Z tytułu gwarancji
Mamy do wyboru także drugą możliwość reklamowania wadliwego towaru – tytułem gwarancji. Wówczas roszczeń dochodzimy u gwaranta (wystawcy dokumentu, czyli najczęściej producenta lub dystrybutora danego towaru) w terminie określonym w treści karty gwarancyjnej (jeżeli w dokumencie gwarancyjnym nie ma informacji na ten temat, wtedy zgodnie z art. 577 § 4 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny termin gwarancji wynosi 2 lata licząc od dnia wydania rzeczy). Ponadto zgodnie z treścią art.579 § 2 Kodeksu cywilnego gwarancja na sprzedany towar konsumpcyjny nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z rękojmi.

 • Masz prawo bez podania przyczyny odstąpić od umowy zawartej na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa w ciągu 14 dni od daty zawarcia umowy – złóż stosowne oświadczenie i zachowaj dowód nadania przesyłki

Ustawodawca, biorąc pod uwagę specyfikę umów zawieranych poza siedzibą przedsiębiorstwa lub na odległość, chroni konsumentów zakupujących towary w taki właśnie sposób, dając im możliwość rezygnacji i odstąpienia od umowy za pomocą Ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o Prawach konsumenta. Artykuł 27 powyższej ustawy precyzuje tryb postępowania w przypadku umów zawieranych poza lokalem oraz w odniesieniu do umów zawieranych na odległość.

 • Przed zawarciem jakiejkolwiek umowy PRZECZYTAJ JĄ uważnie

Pamiętajmy, że umowa wiąże obie strony, a odstąpienie od niej przed okresem jej obowiązywania lub niezachowanie jej warunków może się dla nas wiązać nawet z koniecznością pokrycia wielu dodatkowych opłat przewidzianych w regulaminie, z którym powinniśmy się zapoznać przed zawarciem umowy.

 • Sprzedawca ma 14 DNI na ustosunkowanie się do roszczeń Konsumenta

Jeżeli nie otrzymamy zawiadomienia o sposobie rozpatrzenia złożonej przez nas reklamacji tytułem rękojmi w terminie do 14 dni, możemy uznać, że sprzedawca stwierdził zasadność naszych roszczeń polegających na wymianie rzeczy, usunięciu wady lub obniżeniu ceny o określoną kwotę, a tym samym zgodził się spełnić nasze żądanie – dyscyplinuje go art. 5615 Kodeksu cywilnego.

 • Zachowaj dowód zakupu! (paragon lub fakturę)

Co prawda nie jest to jedyna podstawa do dochodzenia swoich roszczeń, ale znacznie to ułatwia. Jeżeli nie posiadamy paragonu ani faktury, możemy udowodnić fakt zakupu poprzez okazanie dowodu przelewu, wydruku z terminala, dowodu płatności kartą płatniczą, a nawet oprzeć się na oświadczeniu świadków, jednak takie sposoby nie są mile widziane przez sprzedawców. Aby zatem zaoszczędzić sobie kłopotów z udowadnianiem, że kupiliśmy coś właśnie w tym sklepie, zatrzymajmy paragon.

 • W ciągu 14 dni można odstąpić od umowy o kredyt konsumencki

Art. 53 ustawy z dnia 12 maja 2011 roku o kredycie konsumenckim uprawnia Konsumenta do odstąpienia od umowy o kredyt konsumencki w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy. Do zachowania terminu wystarczy złożenie stosownego oświadczenia pod wskazany przez kredytodawcę adres przed upływem jego upływem.

Warto pamiętać o odstąpieniu od umowy o kredyt konsumencki, jeżeli rezygnujemy z zakupów dokonanych na podstawie tzw. umów zawieranych na poza lokalem przedsiębiorstwa i na odległość – odstąpienie od umowy kupna-sprzedaży nie musi być jednoznaczne z rezygnacją z kredytu. Aby uniknąć kłopotów z bankami, dopilnujmy dopełnienia formalności.

 • Masz prawo reklamować towar żywnościowy

Żywność możesz reklamować z tytułu rękojmi tak, jak każdy inny kupiony towar.

Jedynym ograniczeniem może być  termin przydatności do spożycia lub data minimalnej trwałości.

Na etykietach środków spożywczych lub na półkach sklepowych – w przypadku żywności sprzedawanej luzem, na wagę, znajdziesz informację o dacie minimalnej trwałości lub terminie przydatności do spożycia. Mają one różne znaczenie, a więc:

 • Data minimalnej trwałości poprzedzona jest wyrażeniem: “Najlepiej spożyć przed” i oznacza datę, do której żywność zachowuje wszystkie swoje właściwości. Taką informację można znaleźć np. na produktach suchych (kasze i makarony), konserwach, oleju roślinnym. Po tej dacie smak, zapach, a nawet wartości odżywcze produktu mogą ulec pogorszeniu, chociaż sam produkt może nie być szkodliwy dla organizmu.

 

 • Termin przydatności do spożycia poprzedzony jest wyrażeniem: “Należy spożyć do” i oznacza, datę po której żywność jest szkodliwa dla organizmu i nie należy jej już spożywać. Taką informację można znaleźć np. na wyrobach mięsnych czy nabiale. Zakazane jest wprowadzenie do obrotu (do sprzedaży) lub użycie do produkcji środka spożywczego po upływie terminu przydatności do spożycia lub daty minimalnej trwałości. Jeśli więc kupiłeś środek spożywczy, który w momencie sprzedaży miał przekroczony jeden z ww. terminów, możesz go reklamować u sprzedawcy z tytułu rękojmi.

Jednak, jeśli żywność w dniu zakupu nie była przeterminowana, ale termin jej przydatności do spożycia lub data minimalnej trwałości upłynęły później (podczas przechowywania produktu przez ciebie), nie masz prawa do reklamacji.

Jeśli żaden z ww. terminów nie upłynął, ty przechowywałeś żywność zgodnie z zaleceniami, a mimo to jest ona zepsuta, niesmaczna, źle pachnie, możesz złożyć do sprzedawcy reklamację, żądając wymiany na produkt świeży, obniżenia ceny lub zwrotu pieniędzy.

Podstawa prawna:
art. 535-576 Kodeksu cywilnego
art. 52 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia

 • Przepisy nie zapewniają możliwości zwrotu towaru zakupionego stacjonarnie bez przyczyny

Żadne przepisy konsumenckie nie zapewniają możliwości bezpodstawnego zwrotu pełnowartościowego, niewadliwego towaru. Jeżeli sprzedawca wyraża na to zgodę lub sam proponuje to kupującym w celu zachęcenia ich do zakupów w swoim sklepie, jest to wyłącznie jego dobra wola.

Oczywiście, istnieje zwrot jako jedna z możliwości rozpatrzenia reklamacji tytułem niezgodności towaru z umową, ale przysługuje konsumentowi dopiero wówczas, jeżeli nie ma możliwości doprowadzenia towaru do stanu zgodnego z umową poprzez  bezpłatną naprawę lub wymianę na nowy. Wówczas konsument ma prawo podjąć decyzję czy życzy sobie zwrotu gotówki za wadliwy towar, czy stosownego obniżenia jego ceny.

 • Brak oryginalnego opakowania nie jest podstawą do oddalenia reklamacji

Nie istnieje żaden zapis, który nakazywałby zachowanie oryginalnego opakowania produktu i czynił z niego jedyny warunek przyjęcia zgłoszenia reklamacyjnego. Wręcz przeciwnie – w przepisach jasno jest napisane, że nie należy ograniczać ani wyłączać uprawnień Konsumenta.

 • To nieprawda, że towar po obniżce ceny nie podlega reklamacji (wyprzedaże sezonowe, promocje)

Będzie tutaj jednak miał zastosowanie art. 557 § 1 Kodeksu cywilnego, który zdejmuje odpowiedzialność ze sprzedawcy, jeżeli kupujący w chwili zawarcia umowy wiedział, lub, oceniając rozsądnie, powinien był wiedzieć o tej niezgodności. Jeżeli zatem zakupiliśmy spodnie po obniżonej cenie, ponieważ miały zepsuty rozporek i podjęliśmy decyzję o ich zakupie świadomie, wiedząc o tym i postanawiając usunąć usterkę na własny koszt, a po pierwszym wyjściu w nich okaże się, że nie nadają się do celu, do jakiego są przeznaczone, ponieważ zafarbowały nam nogi i bieliznę, wówczas możemy zgłosić niezgodność towaru z umową. Musimy sobie jednak zdawać sprawę z tego, że nie mamy prawa reklamować niedziałającego zamka błyskawicznego, czyli wady, która była powodem obniżenia ceny i o której mieliśmy wiedzę.