Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcej.
Rozumiem

Świętochłowice - Bliżej niż myślisz

AA

Rodzina zastępcza

Zasady funkcjonowania rodzin zastępczych zawodowych

Podstawą pełnienia funkcji zawodowej niespokrewnionej z dzieckiem rodziny zastępczej stanowi uzyskanie pozytywnej opini OPS oraz odbycie szkolenia oraz uzyskanie zaświadczenia kwalifikacyjnego. Z rodziną tą zawiera umowę cywilną Prezydent Miasta.Rodziny zawodowe niespokrewnione z dzieckiem wielodzietne lub specjalistyczne otrzymują wynagrodzenie z tytułu świadczenia opieki i wychowania, zaś rodziny zawodowe niespokrewnione z dzieckiem o charakterze pogotowia otrzymują wynagrodzenie z tytułu pozostawania w gotowości przyjęcia dziecka (dzieci) lub sprawowania opieki nad nim (nimi). Wynagrodzenie przysługuje tylko jednemu z rodziców. Jeżeli osoba ta nie jest objęta ubezpieczeniem zdrowotnym, opłaca się za nią składkę na ubezpieczenie zdrowotne.

W zawodowej niespokrewnionej z dzieckiem wielodzietnej rodziny zastępczej umieszcza się w tym samym czasie nie mniej niż 3 nie więcej niż 6 dzieci. W zawodowej niespokrewnionej z dzieckiem specjalistycznej rodziny zastępczej umieszcza się dzieci niedostosowane społecznie albo dzieci z różnymi dysfunkcjami. W zawodowej niespokrewnionej rodzinie zastępczej o charakterze pogotowia rodzinnego kieruje się nie więcej niż 3 dzieci na pobyt okresowy do czasu unormowania ich sytuacji życiowej - do 12 miesięcy.

MOŻESZ SKORZYSTAĆ Z POMOCY NASTĘPUJĄCYCH SPECJALISTÓW:

 • PSYCHOLOGA
 • PEDAGOGA
 • PRACOWNIKA SOCJALNEGO
 • KONSULTANTA PRAWNEGO

SZCZEGÓŁOWYCH INFORMACJI UDZIELA:

Ośrodek Pomocy Społecznej
Świętochłowice
ul. Katowicka 34
Dział Pomocy Dziecku i Rodzinie
Pokój nr 201-203
Tel. 32 2455 104 w. 54

Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej rodzin zastępczych dzielą się na:

 1. spokrewnione z dzieckiem,
 2. niespokrewnione z dzieckiem,
 3. zawodowe niespokrewnione z dzieckiem:
  • wielodzietne;
  • specjalistyczne;
  • o charakterze pogotowia rodzinnego.

JEŻELI MOŻESZ ZAPEWNIĆ DZIECKU BEZPIECZNY I CIEPŁY DOM RODZINNY – PODEJMIJ SIĘ PEŁNIENIA ROLI RODZINY ZASTĘPCZEJ

Kandydaci do rodzinnej opieki zastępczej powinni spełnić następujące wymogi:

 • Stałe zameldowanie na terenie Polski, najchętniej na terenie miasta Świętochłowice.
 • Pełne prawa obywatelskie i cywilne.
 • Należyte wypełnianie obowiązków rodzicielskich (władza rodzicielska nie może być uchylona, ograniczona bądź zawieszona).
 • Dobry stan zdrowia umożliwiający właściwą opiekę nad dzieckiem.
 • Odpowiednie warunki mieszkaniowe zapewniające prawidłowy rozwój dziecka (mieszkanie funkcjonalne, czyste, bez zaległości).
 • Posiadanie co najmniej jednego stałego źródła dochodu
 • Właściwe postawy społeczne i rodzicielskie

Wymagana dokumentacja

 • Kwestionariusz dla kandydatów na rodzinę zastępczą – wypisany przez kandydata.
 • Wywiad środowiskowy – przeprowadzony przez członka zespołu weryfikującego.
 • Zaświadczenie z Wydziału Ewidencji Ludności Urzędu Miejskiego o posiadaniu stałego meldunku w Polsce.
 • Zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia umożliwiającym właściwą opiekę nad dzieckiem.
 • Opinia psychologa.
 • Opinia szkoły (w przypadku posiadania dzieci własnych w wieku szkolnym).
 • Oświadczenie złożone pod odpowiedzial. karną o posiadaniu pełnej władzy rodzicielskiej.
 • Oświadczenie o niekaralności.
 • Zaświadczenie o dochodach.
 • Potwierdzenie zarządcy dotyczące regularnego opłacania wydatków mieszkaniowych lub aktualne książeczki opłat.

Kandydaci, którzy otrzymają pozytywną ocenę zespołu weryfikującego zostaną skierowani na szkolenie zakończone uzyskaniem zaświadczenia kwalifikacyjnego.

Pomoc dla rodziny zastępczej

Starosta właściwy ze względu na miejsce zamieszkania rodziny zastępczej udziela pomocy pieniężnej na częściowe pokrycie kosztów utrzymania każdego umieszczonego w tej rodzinie dziecka, uwzględniając:

 • wiek,
 • stan zdrowia,
 • niedostosowanie społeczne dziecka.

Wysokość powyższej pomocy wynosi aktualnie od 658,80zł do 1317,60 zł. W przypadku posiadania przez dziecko dochodu własnego, powyższa pomoc ulega obniżeniu o połowę tego dochodu, przy czym minimalnie wynosić on będzie od 164,70zł do 329,40zł. Ponadto rodziny niespokrewnione otrzymują dodatkową pomoc w wysokości 164,70 zł.

Umieszczenie dziecka w rodzinie zastępczej następuje na podstawie orzeczenia sądu do czasu uregulowania jego sytuacji prawnej lub pełnoletności, z zastrzeżeniem art.78 ust.5