Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcej.
Rozumiem

Świętochłowice - Bliżej niż myślisz

AA

Kształcenie specjalne

Kierowanie do kształcenia specjalnego

Orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego oraz o potrzebie indywidualnego nauczania wydaje zespół działający
w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Świętochłowicach przy ul. Sądowej 1.

Zespoły orzekają na wniosek rodziców (prawnych opiekunów dziecka).

1. Wniosek o wydanie orzeczenia kierowany do dyrektora poradni powinien zawierać: imię i nazwisko dziecka, datę i miejsce jego urodzenia oraz miejsce zamieszkania, a w przypadku ucznia-również nazwę i adres szkoły oraz oznaczenie klasy, do której uczeń uczęszcza;

2. imiona i nazwiska rodziców (prawnych opiekunów) oraz miejsce ich zamieszkania;

3. określenie celu, dla którego niezbędne jest uzyskanie orzeczenia;

4. uzasadnienie wniosku;

5. podpis wnioskodawcy.

Wnioskodawca dołącza do wniosku posiadaną dokumentację uzasadniającą wniosek, w szczególności wyniki obserwacji i badań psychologicznych, pedagogicznych i lekarskich. Wnioskodawca może wziąć udział w posiedzeniu zespołu. Przewodniczący zespołu zawiadamia wnioskodawcę o posiedzeniu zespołu.

Na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) dziecka posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, prezydent zapewnia dziecku formę kształcenia wskazaną w orzeczeniu.  Do wniosku należy dołączyć orzeczenie. Rodzice (prawni opiekunowie) dziecka po otrzymaniu orzeczenia zgłaszają się do Miejskiego Zarządu Oświaty przy ul Bytomskiej 8, w celu wypełnienia wniosku o wydanie skierowania do kształcenia specjalnego.