Biznes

Badania rolnicze

W dniach od 1 do 23 grudnia 2020 r. na terenie całej Polski zostaną przeprowadzone badania statystyczne z zakresu rolnictwa: badanie pogłowia bydła, owiec i drobiu oraz produkcji zwierzęcej (formularz R-ZW-B) oraz badanie pogłowia świń oraz produkcji żywca wieprzowego (formularz R-ZW-S).

plakat dotyczący badania rolniczego

Badania te przeprowadzane są regularnie dwa razy w roku według stanu na 1 czerwca i na 1 grudnia w tych samych gospodarstwach w danym roku. Pozwalają one określić pogłowie badanych zwierząt gospodarskich jak i wielkość  produkcji żywca, mleka, jajek i wełny. Dzięki systematycznym badaniom można ocenić bieżącą sytuację, zaobserwować zmiany jakie zachodzą w gospodarstwiach i opracować prognozy. Na przestrzeni lat obserwujemy duże zmiany w Polskim rolnictwie wynikające np. z dużego importu młodych świń, oraz skutki chorób zwierząt np. ASF u świń.

W całej Unii Europejskiej w podobnych terminach zbierane są informacje z tego zakresu, aby możliwe było porównanie danych z wszystkich krajów UE. Na mocy Rozporządzenia Parlamentu  Europejskiego i Rady (WE) Nr 1165/2008 z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie statystyk dotyczących zwierząt gospodarskich i mięsa Polska jest zobowiązana do przesyłania w/w danych w ustawowo określonych terminach według stanu w czerwcu i grudniu.

Osoby fizyczne, których gospodarstwa rolne zostały wylosowane do ww. badań mogą udzielić wymaganych informacji poprzez:

 • samodzielne wypełnienie formularza przez Internet w dniach 1 – 3 grudnia 2020 r., dostępnego na stronie https://rolnictwo.stat.gov.pl ,
 • rozmowę z teleankieterem w trakcie wywiadu telefonicznego w dniach
  4 – 23 grudnia 2020 r.

Osoby prawne i jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej mogą udzielić wymaganych informacji poprzez:

 • samodzielne wypełnienie formularza przez Portal Sprawozdawczy w dniach
  1  – 16 grudnia 2020 r., dostępnego na stronie:
  https://raport.stat.gov.pl/gus.ps/login/login.pa,
 • rozmowę z teleankieterem w trakcie wywiadu telefonicznego w dniach
  17 – 23 grudnia 2020 r.

Tożsamość teleankietera można potwierdzić dzwoniąc na numer infolinii: 22 279 99 99 (opłata zgodnie z taryfą operatora, czynny w godzinach 8-15).

Więcej informacji nt. badań ankietowych znajduje się na stronie: http://form.stat.gov.pl/BadaniaAnkietowe/2020/index.htm.

Kierując się troską o zdrowie i bezpieczeństwo respondentów oraz pracowników statystyki publicznej, w celu zapobiegania potencjalnej możliwości rozprzestrzenia się wirusa SARS-CoV-2 „koronawirusa”, badania ankietowe są realizowane przez pracowników statystyki publicznej wyłącznie telefonicznie.