Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcej.
Rozumiem

Świętochłowice - Bliżej niż myślisz

AA

Wydział Prawny i Zamówień Publicznych

Naczelnik Alicja Żebro
pokój 120
Tel. 32 3491-850
zrp@swietochlowice.pl

Do podstawowego zakresu działania Wydziału Prawnego i Zamówień Publicznych, w skład którego wchodzi Zespół Radców Prawnych należy świadczenie pomocy prawnej, prowadzenie postępowań o udzielenie  zamówień publicznych, w tym w szczególności: 

 1. Udzielanie porad, wyjaśnień, konsultacji prawnych w zakresie stosowania prawa, w tym sporządzanie opinii prawnych.
 2. Prowadzenie rejestru wydanych opinii prawnych oraz repertorium  spraw sądowych.
 3. Opiniowanie pod względem formalno - prawnym i redakcyjnym projektów zarządzeń i decyzji Prezydenta Miasta, projektów uchwał Rady Miejskiej, statutów i regulaminów, upoważnień, pełnomocnictw.
 4. Opiniowanie projektów umów, porozumień i ugód, w tym udział w negocjacjach i rokowaniach poprzedzających zawarcie, zmianę lub rozwiązanie umowy, porozumienia, ugody.
 5. Zastępstwo prawne i procesowe w postępowaniach sądowych, administracyjnych, a także przed innymi organami orzekającymi i egzekucyjnymi.
 6. Przygotowywanie dokumentów procesowych  w tym pozwów, wezwań, oświadczeń.
 7. Zapewnienie obsługi administracyjno - kancelaryjnej Miejskiego Rzecznika Konsumentów.
 8. Obsługa prawna posiedzeń Rady Miejskiej  oraz  komisji przetargowych.
 9. Realizacja, przy współudziale właściwych komórek organizacyjnych Urzędu, zadań związanych z przeprowadzaniem postępowań o udzielenie zamówień publicznych.
 10. Nadzorowanie i koordynowanie czynności w zakresie przygotowywanych i przedkładanych przez komórki organizacyjne harmonogramów planowanych zamówień publicznych.
 11. Przygotowywanie i przedkładanie Prezydentowi Miasta propozycji wykazu zamówień międzykomórkowych oraz propozycji komórki organizacyjnej wiodącej wyznaczonej do prowadzenia postępowania o zamówienie i dokonanie zamówienia wspólnego.
 12. Sporządzanie rocznych  sprawozdań z udzielonych zamówień.
 13. Przygotowywanie projektów regulaminów i zarządzeń w zakresie zamówień publicznych.
 14. Udział w zgromadzeniach spółek, w których Miasto posiada udziały lub akcje.
 15. Opiniowanie projektów dokumentów, przewidzianych do przyjęcia na zgromadzeniach wspólników oraz walnych zgromadzeń akcjonariuszy spółek.