Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcej.
Rozumiem

Świętochłowice - Bliżej niż myślisz

AA

Wydział Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego

Naczelnik Marek Króliczek
ul. Katowicka 53
Tel. 32 3491-870
sok@swietochlowice.pl

W skład wydziału wchodzi referat o nazwie Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego.

Do podstawowego zakresu działania Wydziału Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego należy prowadzenie spraw z zakresu ewidencji ludności, dowodów osobistych, ewidencji i informacji o działalności gospodarczej,  wychowania w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi, obowiązku obrony Rzeczypospolitej    Polskiej, zgromadzeń publicznych, stowarzyszeń, fundacji, zarządzania kryzysowego, obrony cywilnej, spraw obronnych, bezpieczeństwa i porządku publicznego, w tym w szczególności:

1. Prowadzenie rejestru mieszkańców Miasta.
2. Rejestracja w rejestrze PESEL określonych ustawą o ewidencji ludności danych, zameldowanych  na terenie Miasta na pobyt stały i czasowy obywateli polskich oraz danych, zameldowanych na terenie Miasta na pobyt stały i czasowy cudzoziemców, którym nadano numer PESEL.
3. Dokonywanie czynności związanych z zameldowaniem i wymeldowaniem osób oraz rozstrzyganie w drodze decyzji administracyjnych o zameldowaniu lub wymeldowaniu.
4. Wydawanie zaświadczeń o zameldowaniu, zaświadczeń zawierających pełny odpis przetwarzanych danych dotyczących osób, udostępnianie uprawnionym podmiotom danych z rejestru mieszkańców oraz rejestru zamieszkania cudzoziemców.
5. Wydawanie, wymiana i unieważnianie dowodów osobistych.
6. Wydawanie decyzji administracyjnych o odmowie wydania dowodu osobistego.
7. Wprowadzanie danych do rejestru dowodów osobistych oraz przetwarzanie danych gromadzonych w tym rejestrze.
8. Wykonywanie zadań wynikających z przepisów ustawy o swobodzie działalności gospodarczej.
9. Prowadzenie powierzonych spraw związanych ze współpracą z podmiotami gospodarczymi oraz ich związkami, a także instytucjami kontrolnymi w zakresie wykonywania działalności gospodarczej na terenie Miasta.
10. Prowadzenie postępowań administracyjnych dotyczących wydawania zezwoleń na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych.
11. Wykonywanie zadań wynikających z przepisów ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej w zakresie rejestracji i kwalifikacji wojskowej, świadczeń na rzecz obrony, organizacji akcji kurierskiej oraz realizacji szczególnych uprawnień żołnierzy i członków ich rodzin.
12. Prowadzenie postępowań w sprawach zgromadzeń publicznych.
13. Wykonywanie zadań związanych z działalnością stowarzyszeń w zakresie przewidzianym ustawą Prawo o stowarzyszeniach.
14. Wykonywanie zadań związanych z działalnością fundacji w zakresie przewidzianym ustawą o fundacjach.
15. Wykonywanie czynności administracyjnych i organizacyjnych związanych z wyborem ławników sądowych.
16. Prowadzenie powierzonych zadań w zakresie repatriacji.
17. Poświadczanie własnoręczności podpisu na oświadczeniach (deklaracjach) i formularzach rentowych wymaganych do uzyskania lub pobierania rent z instytucji zagranicznych.
18. Wykonywanie powierzonych zadań związanych z wyborami Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, do Sejmu, Senatu, Parlamentu Europejskiego, organów samorządu terytorialnego, referendami i spisami powszechnymi, w tym zapewnienie ich przygotowania przez:

 • opracowanie projektów podziału miasta na okręgi wyborcze i obwody głosowania;
 • opracowanie aktów powołania członków obwodowych komisji wyborczych;
 • podanie do publicznej wiadomości składów komisji;
 • organizacyjne wsparcie pracy obwodowych komisji wyborczych;
 • wykonywanie zadań starosty określonych przepisami ustawy Prawo o ruchu drogowym  dotyczącymi:
  • warunków technicznych pojazdów;
  • warunków dopuszczenia pojazdów do ruchu;
  • centralnej ewidencji pojazdów;
  • zatrzymywania i zwracania dowodów rejestracyjnych.
19. Kierowanie, monitorowanie, planowanie, reagowanie i usuwanie skutków zagrożeń na terenie Miasta, w sytuacjach wystąpienia awarii technicznych, klęsk żywiołowych oraz innych zdarzeń kryzysowych.
20. Koordynowanie działalności służb miejskich w usuwaniu awarii technicznych urządzeń infrastruktury komunalnej wymagających współdziałania różnych jednostek organizacyjnych.
21. Opracowywanie, uzgadnianie i aktualizacja miejskiego planu zarządzania kryzysowego.
22. Zarządzanie, organizowanie i prowadzenie szkoleń, ćwiczeń i treningów z zakresu zarządzania kryzysowego.
23. Wykonywanie przedsięwzięć wynikających z planu operacyjnego funkcjonowania powiatów i miast na prawach powiatów.
24. Zapobieganie, przeciwdziałanie i usuwanie skutków zdarzeń o charakterze terrorystycznym.
25. Organizowanie i realizowanie zadań z zakresu ochrony infrastruktury krytycznej.
26. Zapewnienie obsługi merytorycznej Powiatowemu Zespołowi Zarządzania Kryzysowego.
27. Prowadzenie Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego, którego organizację, a także tryb pracy, w tym sposób całodobowego alarmowania członków Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego oraz sposób zapewnienia całodobowego obiegu informacji w sytuacjach kryzysowych określa odrębne zarządzenie Prezydenta Miasta.
28. Wykonywanie zadań w zakresie obrony cywilnej obejmujących m.in.:
 • planowanie realizacji przedsięwzięć obrony cywilnej;
 • przygotowywanie i kierowanie formacjami obrony cywilnej;
 • opracowywanie planu obrony cywilnej Miasta oraz nadzór nad opracowywaniem planów obrony cywilnej podmiotów gospodarczych i innych jednostek organizacyjnych;
 • gospodarowanie sprzętem obrony cywilnej, budowlami ochronnymi, systemem alarmowania;
 • organizowanie i prowadzenie szkoleń formacji obrony cywilnej oraz szkoleń ludności w zakresie powszechnej samoobrony, w tym wydawanie decyzji administracyjnych.
29. Wykonywanie zadań wynikających z przepisów ustawy o ochronie przeciwpożarowej.
30. Wykonywanie zadań wynikających z przepisów ustawy o stanie klęski żywiołowej.
31. Koordynowanie w powierzonym zakresie spraw związanych z udzielaniem pomocy sąsiednim miastom dotkniętym sytuacjami kryzysowymi.
32. Przyjmowanie zawiadomień i wniosków dotyczących przeprowadzania imprez masowych na terenie miasta oraz wydawanie decyzji administracyjnych w tych sprawach.
33. Obsługa merytoryczna Komisji Bezpieczeństwa i Porządku.
34. Opracowanie programu bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz koordynacja jego realizacji.
35. Przygotowanie organów samorządowych do realizacji zadań obronnych w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny.
36. Przygotowanie stanowiska kierowania Prezydenta Miasta oraz jego ochrony na wypadek zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny.
37. Realizacja przedsięwzięć przygotowawczych do przekazania obiektów infrastruktury technicznej, socjalno - bytowej oraz magazynowej na doraźne potrzeby Sił Zbrojnych.
38. Przyjmowanie i rejestracja zawiadomień o organizowaniu imprez kulturalnych poza stałą siedzibą instytucji lub w sposób objazdowy.
39. Prowadzenie spraw związanych z wydawaniem decyzji o zakazie odbycia imprez artystycznych lub rozrywkowych.
40. Prowadzenie postępowań związanych z pojazdami, co do których orzeczono przepadek na rzecz Miasta.
41. Prowadzenie postępowań związanych z pojazdami usuniętymi z drogi.
42. Sprawowanie kontroli nad usługami świadczonymi przez podmioty wyznaczone do usuwania pojazdów z dróg oraz do prowadzenia parkingów strzeżonych.
43. Sprawowanie nadzoru nad wykonywaniem zadań obronnych prawidłowości wykonywania zadań obronnych przez miejskie jednostki organizacyjne.
44. Opiniowanie wniosków Policji, Państwowej Straży Pożarnej oraz innych służb i inspekcji w zakresie dofinansowywania kosztów ich funkcjonowania.