Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcej.
Rozumiem

Świętochłowice - Bliżej niż myślisz

AA

Wydział Mienia Komunalnego

Naczelnik Grażyna Hanzel
pokój 117
Tel. 32 3491-930
mk@swietochlowice.pl

Do podstawowego zakresu działania Wydziału Mienia Komunalnego należy prowadzenie spraw związanych ze sprzedażą nieruchomości, oddawaniem w wieczyste użytkowanie, dzierżawę, najem, użytkowanie, trwały zarząd, użyczenie, przejmowanie mienia Skarbu Państwa, w tym w szczególności:

1. Podejmowanie czynności związanych z regulowaniem stanu prawnego nieruchomości położonych na obszarze Miasta.
2. Wykonywanie czynności związanych z obrotem nieruchomościami, stanowiącymi mienie Miasta  i Skarbu Państwa.
3. Prowadzenie postępowań administracyjnych w zakresie ograniczenia sposobu korzystania
z nieruchomości oraz zezwoleń na ich  czasowe zajęcie.
4. Naliczanie, kontrola oraz aktualizacja opłat za użytkowanie wieczyste, użytkowanie i trwały zarząd oraz czynszów za dzierżawę i najem gruntów stanowiących mienie Miasta i Skarbu Państwa, w ramach prowadzonej ewidencji analitycznej.
5. Prowadzenie w sposób trwały, chroniący przed modyfikacją zapisów oraz dokonywania zmian
w kartotekach dłużników z tytułu dochodów z użytkowania wieczystego gruntów dzierżawy oraz dokonywanie zmian stanu środków trwałych.
6. Współpraca z kancelariami notarialnymi w zakresie dotyczącym zawierania umów cywilno –prawnych.
7. Wykonywanie czynności prawnych związanych z przejęciem mienia Skarbu Państwa na własność Miasta.
8. Występowanie do wojewody oraz innych właściwych organów administracji o wyrażenie zgody
na podejmowanie określonych odrębnymi przepisami czynności prawnych w zakresie gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa.
9. Załatwianie spraw związanych z postępowaniem wywłaszczeniowym i zwrotem wywłaszczonych nieruchomości.
10. Gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa położonymi na obszarze Miasta w zakresie określonym przepisami ustawy o gospodarce nieruchomościami.
11. Wnioskowanie do Wydziału Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego o ujawnienie prawa własności Skarbu Państwa i Miasta.
12. Załatwianie spraw związanych z przekształceniem prawa użytkowania wieczystego, przysługującego osobom fizycznym w prawo własności.
13. Organizowanie i prowadzenie przetargów na zbycie nieruchomości komunalnych.
14. Ustalanie opłat dodatkowych za niedotrzymanie warunków umowy notarialnej w części dotyczącej zabudowania nieruchomości nabytej w użytkowanie wieczyste.
15. Udzielanie pomocy publicznej w zakresie rozpatrywania wniosków dotyczących umarzania, rozkładania na raty oraz przesunięcia terminu płatności z tytułu zawartych umów w zakresie gospodarki nieruchomościami.
16. Podejmowanie czynności związanych z uwłaszczaniem przedsiębiorstw komunalnych, spółdzielni oraz innych komunalnych osób prawnych.
17. Sporządzanie wniosków o założenie Księgi Wieczystej oraz występowanie z wnioskami o wykreślenie bądź wpisanie do Księgi Wieczystej długów i ciężarów.
18. Przeprowadzanie rozpraw administracyjnych.
19. Przygotowywanie kompletnej dokumentacji, dotyczącej windykacji należności cywilnoprawnych, wynikających z opłat z tytułu użytkowania wieczystego zawartych umów o korzystanie
z nieruchomości bądź bezumownego korzystania z nieruchomości Miasta i Skarbu Państwa, w celu skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego.
20. Naliczanie opłat adiacenckich z tytułu zmiany wartości nieruchomości.
21. Koordynowanie opracowywania projektów i analiz niezbędnych do formułowania założeń polityki  Miasta w zakresie gospodarki lokalowej.
22. Podejmowanie inicjatyw dotyczących prowadzenia i wspierania różnych form budownictwa społecznego.
23. Zlecanie administrowania i zarządu nad nieruchomościami Miasta i Skarbu Państwa celem ich zabezpieczenia przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.
24. Prowadzenie zbioru danych spółek prawa handlowego, w których Miasto posiada udziały lub akcje.
25. Opracowywanie rocznych analiz i ocen funkcjonowania podmiotów gospodarczych z udziałem kapitałowym Miasta.
26. Przeprowadzanie zleconych doraźnie analiz ekonomicznych.
27. Udział w zgromadzeniach spółek, w których Miasto posiada udziały lub akcje.
28. Opiniowanie projektów dokumentów, przewidzianych do przyjęcia na posiedzeniach organów spółek, w których Miasto jest wspólnikiem lub akcjonariuszem.
29. Analiza funkcjonowania Miasta w ujęciu majątkowym.
30. Sporządzanie informacji o stanie mienia komunalnego Miasta.
31. Analiza wykorzystania mienia obejmującego nieruchomości i ruchome składniki majątku jednostek organizacyjnych miasta.
32. Opiniowanie, w przypadkach wskazanych przez Prezydenta Miasta oraz koniecznych w ocenie naczelnika wydziału, czynności dotyczących zmiany stanu składników majątku miasta.
33. Przygotowywanie informacji dotyczących przekształceń i prywatyzacji mienia komunalnego,
o których mowa w ustawie o komercjalizacji i prywatyzacji.
34. Udział w działaniach związanych z przekształceniem jednostek organizacyjnych Miasta w spółki prawa handlowego, prywatyzacją lub przekształceniami spółek prawa handlowego, w których Miasto posiada udziały lub akcje.