Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcej.
Rozumiem

Świętochłowice - Bliżej niż myślisz

AA

Kancelaria Rady Miejskiej


pokój 109
Tel. 32 3491 831
krm@swietochlowice.pl

Do podstawowego zakresu działania Kancelarii Rady Miejskiej należy obsługa organizacyjno-techniczna Rady Miejskiej, komisji Rady, klubów radnych, Przewodniczącego Rady i jego Zastępców, w tym w  szczególności:

1. Wykonywanie prac administracyjnych, technicznych, organizacyjnych związanych z sesją Rady Miejskiej posiedzeniami komisji stałych i doraźnych, klubów radnych, spotkaniami Przewodniczącego Rady Miejskiej.
2. Zapewnienie komisjom Rady Miejskiej niezbędnych warunków organizacyjnych i technicznych dla wykonywania przez nie zadań, w tym przygotowywanie posiedzeń, przekazywanie informacji bieżących oraz materiałów pokontrolnych, a także prowadzenie dokumentacji w tym zakresie.
3. Sporządzanie wykazów zapytań i interpelacji oraz wolnych wniosków, informacji i oświadczeń formułowanych w trakcie sesji i w okresie międzysesyjnym, a także wykazów wniosków i opinii komisji Rady Miejskiej, nadawanie im dalszego biegu oraz przekazywanie ich Sekretarzowi Miasta do ostatecznej weryfikacji.
4. Opracowywanie rocznych sprawozdań z realizacji podjętych uchwał, w tym uchwał wieloletnich.
5. Podejmowanie czynności zapewniających Przewodniczącemu Rady Miejskiej sprawne kierowanie pracami Rady Miejskiej poprzez:
1) terminowe przedkładanie materiałów sesyjnych;
2) realizację ustaleń organizacyjnych podjętych na sesjach i posiedzeniach komisji Rady Miejskiej;
3) prowadzenie korespondencji Przewodniczącego Rady Miejskiej;
6. Prowadzenie spraw z zakresu załatwiania skarg i wniosków należących do właściwości Rady Miejskiej.
7. Prowadzenie rejestrów i zbiorów:
1) projektów uchwał kierowanych pod obrady Rady Miejskiej;
2) uchwał podjętych przez Radę Miejską;
3) skarg, wniosków i petycji należących do zadań i kompetencji Rady Miejskiej;
4) zapytań i interpelacji oraz wolnych wniosków, informacji i oświadczeń formułowanych w trakcie sesji i w okresie międzysesyjnym;
5) wniosków i opinii komisji Rady Miejskiej.
8. Przygotowywanie porządku oraz scenariusza obrad.
9. Sporządzanie protokołów z przebiegu obrad sesji Rady Miejskiej.
10. Rozliczanie i prowadzenie dokumentacji dotyczącej diet radnych.
11. Organizowanie szkoleń radnych i prowadzenie dokumentacji w tym zakresie.
12. Opracowywanie harmonogramu dyżurów radnych i jego bieżąca aktualizacja.
13. Opracowywanie rocznych i kadencyjnych sprawozdań z działalności Rady Miejskiej.
14. Umożliwianie wglądu zainteresowanym do uchwał Rady Miejskiej oraz protokołów z posiedzeń Rady i jej komisji po ich sporządzeniu.