Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcej.
Rozumiem

Świętochłowice - Bliżej niż myślisz

AA

Wydział Inwestycji

Naczelnik Robert Kamiński
pokój 218
Tel. 32 3491-900
in@swietochlowice.pl

W skład wydziału wchodzą referaty:

Referat Infrastruktury ul. Katowicka 54, pokój 216, 217, 218,219. Telefon: 32 3491 901, 902, 903, 904

Referat Dróg i Mostów ul. Plebiscytowa 3. Telefon: 32 3491 894, 905, 906

Referat Środowiska ul. Katowicka 54, pokój 301, 302, 304, 305. Telefon 32 3491 880, 881,882, 884

Do podstawowego zakresu działania Wydziału Inwestycji należy prowadzenie spraw z zakresu inwestycji, zarządzania drogami, oświetlenia, kanalizacji deszczowej, miejskich terenów zielonych, ochrony środowiska, gospodarki wodno-ściekowej, zanieczyszczenia powietrza,  gospodarowania odpadami w tym w szczególności:

 1. Przygotowywanie rocznych i wieloletnich planów rzeczowo - finansowych w oparciu o analizę potrzeb inwestycyjno- remontowych i rozbiórek obiektów zgłaszanych przez miejskie jednostki organizacyjne.
 2. Przygotowywanie, realizowanie i rozliczanie zadań inwestycyjnych, remontowych, a także rozbiórkowych obiektów, w tym:
  • uzyskanie materiałów wyjściowych do projektowania (podkłady geodezyjne, mapy własnościowe, ekspertyzy, zapewnienie dostaw mediów i uzyskanie warunków technicznych ich podłączenia) oraz w zależności od potrzeb, uzyskanie założeń techniczno- ekonomicznych inwestycji;
  • uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu;
  • występowanie o regulację spraw terenowo - prawnych inwestycji;
  • uzyskanie projektu budowlanego oraz stosownie do potrzeb, innych projektów wraz z częścią kosztorysową;
  • uzyskanie decyzji zatwierdzającej projekt budowlany i pozwolenia na budowę.
 1. Sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad realizacją inwestycji, w tym nad prawidłowością wykorzystania środków przeznaczonych na realizację inwestycji, rozliczanie rzeczowo - finansowe umów, odbiór robót oraz przekazywanie obiektów w użytkowanie, wykonywanie uprawnień z tytułu rękojmi oraz udzielonej gwarancji.
 2. Sporządzanie dowodów przyjęcia środka trwałego (OT) po zakończeniu i rozliczeniu zadań inwestycyjnych i wnioskowanie o jego przekazanie do właściciela obiektu.
 3. Zapewnienie zgodnego z obowiązującymi przepisami prawa opracowywania dokumentacji technicznej, dokumentacji technologii rozbiórek, robót budowlanych i obsługi geodezyjnej inwestycji.
 4. Współdziałanie z podmiotami gospodarczymi, organami administracji rządowej i samorządowej w realizacji inwestycji o znaczeniu ogólnomiejskim oraz koordynowanie działań w tym zakresie.
 5. Współdziałanie w zakresie zapewnienia właściwego funkcjonowania Systemu Informacji Przestrzennej w części dotyczącej zadań Wydziału.
 6. Przeprowadzanie rocznych przeglądów technicznych pomieszczeń i budynków Urzędu Miejskiego.
 7. Wykonywanie zadań związanych z planowaniem, budową, przebudową, remontem, utrzymaniem, ochroną dróg powiatowych, gminnych, wojewódzkich oraz dróg wewnętrznych na terenie Miasta.
 8. Wykonywanie zadań zarządcy dróg powiatowych, gminnych, wojewódzkich oraz dróg wewnętrznych na terenie Miasta wynikających z ustawy o drogach publicznych, 
 9. Opracowywanie analiz i ocen bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz programów poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego, wraz z opiniowaniem projektów aktów prawa miejscowego w tym zakresie.
 10. Opracowywanie analiz i  propozycji w zakresie organizacji parkowania w mieście.
 11. Uzgadnianie tras przejazdu i wydawanie zezwoleń na przejazdy pojazdów ponadnormatywnych.
 12. Przygotowanie infrastruktury drogowej dla potrzeb obronnych.
 13. Prowadzenie postępowań związanych z wydawaniem zezwoleń na umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz umieszczania w pasie drogowym obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam.
 14. Prowadzenie spraw odszkodowawczych z tytułu szkód poniesionych przez osoby trzecie na drogach publicznych, powstałych z przyczyn leżących po stronie zarządcy dróg.
 15. Wykonywanie funkcji organu zarządzającego ruchem na drogach na obszarze Miasta
 16. Sprawowanie nadzoru i koordynowanie spraw związanych z właściwym zaopatrzeniem Miasta w niezbędne dostawy wody, energii cieplnej i elektrycznej, gazu dla potrzeb bytowych mieszkańców oraz instytucji publicznych,.
 17. Prowadzenie spraw w zakresie utrzymania czystości i pielęgnacji miejskich terenów zielonych.
 18. Prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawach wynikających z zakresu ustaw:
  • o ochronie środowiska;
  • prawo wodne;
  • o ochronie przyrody;
  • o odpadach;
  • o rybactwie śródlądowym (z wyłączeniem rejestracji sprzętu pływającego do połowu ryb);
  • prawo łowieckie;
  • o ochronie gruntów rolnych i leśnych;
  • prawo geologiczne i górnicze;
  • o utrzymaniu czystości i porządku w gminach;
 1. Sprawowanie nadzoru nad właściwym odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków komunalnych.
 2. Likwidacja dzikich wysypisk śmieci na terenie Miasta.
 3. Wykonywanie działań na rzecz rozwoju edukacji ekologicznej społeczeństwa.
 4. Wykonywanie zadań związanych z użytkowaniem gruntów rolnych, produkcją gospodarstw rolnych.
 5. Wykonywanie zadań zleconych w zakresie sporządzania spisów rolnych.
 6. Współdziałanie z Wydziałem Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego w sytuacjach zagrożenia środowiska naturalnego.
 7. Przygotowywanie i wprowadzanie wpisów do publicznie dostępnych wykazów danych w zakresie informacji o środowisku i jego ochronie na podstawie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.
 8. Prowadzenie bazy danych w zakresie ewidencji umów na odbiór odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych.
 9. Monitorowanie spraw wynikających z Gminnego Programu Usuwania Azbestu.
 10. Opiniowanie lokalizacji inwestycji oraz zmiany sposobu użytkowania obiektów pod kątem ochrony środowiska.
 11. Prowadzenie spraw związanych z wydawaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji inwestycji.
 12. Prowadzenie spraw dotyczących opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 13. Prowadzenie spraw z zakresu ochrony powietrza, w tym wydawanie pozwoleń na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza oraz przyjmowanie zgłoszeń instalacji do eksploatacji.
 14. Wydawanie pozwoleń zintegrowanych.
 15. Prowadzenie spraw z zakresu ochrony przed hałasem środowiskowym.
 16. Prowadzenie postępowań administracyjnych dotyczących wydawania zezwoleń na usuniecie drzew i krzewów oraz zniszczenia terenów zieleni, naliczanie kar i opłat.
 17. Obejmowanie zasobów, tworów i składników przyrody formami ochrony przyrody.
 18. Utrzymanie i nadzorowanie cmentarzy komunalnych oraz prowadzenie innych zadań wynikających z przepisów ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych.
 19. Współdziałanie z innymi jednostkami w zakresie likwidacji zagrożeń związanych z występowaniem problemu bezpańskich zwierząt, prowadzenie rejestracji psów uznawanych za agresywne oraz realizacja innych zadań, wynikających z przepisów o ochronie zwierząt.
 20. Prowadzenie spraw związanych z grobownictwem.
 21. Koordynowanie działań  związanych z Platformą „ Naprawmyto.pl”.