Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcej.
Rozumiem

Świętochłowice - Bliżej niż myślisz

AA

Wydział Geodezji i Kartografii

Naczelnik Dariusz Jędrusik
pokój 208
Tel. 32 3491-924
gk@swietochlowice.pl

Pełni również funkcję Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej (MODGiK)
pokój 211,
Tel. 32 3491-921.

Do podstawowego zakresu działania Wydziału Geodezji i Kartografii należy prowadzenie spraw w zakresie ewidencji gruntów i budynków, geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu, prowadzenie i aktualizacja numerycznej mapy zasadniczej, w tym w szczególności:

1. Prowadzenie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, kontrola opracowań przyjmowanych do zasobu oraz udostępnianie tego zasobu zainteresowanym jednostkom oraz osobom prawnym i fizycznym.
2. Prowadzenie baz danych ewidencji gruntów i budynków.
3. Przeprowadzanie powszechnej taksacji nieruchomości oraz opracowywanie i prowadzenie zbioru map i tabel taksacyjnych.
4. Prowadzenie operatu gleboznawczej klasyfikacji gruntów.
5. Prowadzenie geodezyjnej ewidencji uzbrojenia terenu.
6. Przyjmowanie i ewidencjonowanie zgłoszeń geodezyjnych i kartograficznych.
7. Przygotowywanie materiałów potrzebnych do wykonywania prac geodezyjnych i kartograficznych.
8. Kontrola operatów technicznych przyjmowanych do zasobu pod względem ich jakości, zgodności z obowiązującymi instrukcjami i warunkami technicznymi.
9. Sporządzanie kopii mapy zasadniczej oraz innych dokumentów z zasobu w celu ich sprzedaży.
10. Wykonywanie wyrysów i wypisów z operatu ewidencji gruntów i budynków.
11. Koordynacja usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu.
12. Zakładanie i aktualizacja mapy zasadniczej.
13. Zakładanie osnów szczegółowych.
14. Ochrona znaków geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych.
15. Prowadzenie powiatowych baz danych wchodzących w skład krajowego systemu informacji o terenie.
16. Udział w realizacji projektu Zintegrowanego Systemu Katastralnego.
17. Wdrożenie systemu informatycznego Integrującej Platformy Elektronicznej.
18. Udostępnianie danych dla potrzeb krajowego systemu ewidencji gospodarstw rolnych i zwierząt
gospodarskich.
19. Prowadzenie postępowań w sprawach dotyczących podziałów nieruchomości, wszczętych na wniosek osób fizycznych oraz prawnych, w tym Miasta Świętochłowice i Skarbu Państwa oraz przygotowywanie decyzji administracyjnych.
20. Prowadzenie spraw dotyczących scalania i podziałów nieruchomości zgodnie z ustawą
o gospodarce nieruchomościami.
21. Prowadzenie spraw dotyczących scalania i wymiany gruntów, wynikających z ustawy o scalaniu i wymianie gruntów.
22. Prowadzenie spraw dotyczących rozgraniczeń nieruchomości.
23. Nadawanie numerów porządkowych nieruchomościom.
24. Prowadzenie ewidencji miejscowości, ulic i adresów.
25. Sporządzanie wniosków i zawiadomień dotyczących wpisów w księgach wieczystych w części obejmującej dział I.
26. Współdziałanie w tworzeniu i prowadzeniu Systemu Informacji Przestrzennej w oparciu o zasób geodezyjno – kartograficzny.
27. Dysponowanie środkami Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym.