Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcej.
Rozumiem

Świętochłowice - Bliżej niż myślisz

AA

Wydział Architektury i Gospodarki Przestrzennej

Naczelnik Joanna Kulik-Lachowicz
pokój 221
Tel. 32 3491-891
agp@swietochlowice.pl

Do podstawowego zakresu działania Wydziału Architektury i Gospodarki Przestrzennej należy prowadzenie spraw w zakresie sporządzania studium uwarunkowań i miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, spraw architektoniczno – budowlanych, spraw związanych z ochroną zabytków i opieką nad zabytkami, w tym w szczególności:

1.    Sprawowanie nadzoru i koordynowanie prac nad opracowaniem miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego wybranych fragmentów Miasta oraz studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta.
2.    Prowadzenie rejestru planów miejscowych oraz wniosków o ich sporządzenie lub zmianę.
3.    Przygotowanie wypisów i wyrysów z planów zagospodarowania przestrzennego Miasta.
4.    Naliczanie opłat z tytułu zmiany wartości nieruchomości, powstałej w związku z uchwaleniem
planu miejscowego albo jego zmianą.
5.    Wydawanie zaświadczeń o zgodności inwestycji z planem miejscowym.
6.    Udział w postępowaniach administracyjnych wynikających ze skutków zatwierdzenia planów miejscowych.
7.    Sporządzanie analizy istniejącego zagospodarowania w celu ustalenia warunków zabudowy dla
inwestycji niebędących inwestycjami celu publicznego.
8.    Ustalanie warunków lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz warunków zabudowy
i zagospodarowania terenu, prowadzenie spraw związanych z wydawaniem decyzji w tym zakresie.
9.    Opiniowanie wstępnych projektów podziału nieruchomości.
10.    Kształtowanie plastyczne Miasta poprzez opiniowanie pod względem estetycznym zamierzeń inwestycyjnych.
11.    Prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawach związanych z wydawaniem pozwolenia na budowę.
12.    Prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawach związanych ze zgłoszeniem budowy lub wykonaniem robót budowlanych.
13.    Prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawach związanych z rozbiórką budynków, budowli i urządzeń budowlanych.
14.    Prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawach związanych ze zmianą sposobu użytkowania obiektu budowlanego i jego części, prowadzenie spraw z wydawaniem decyzji
w tym zakresie bądź przyjmowanie zgłoszeń.
15.    Prowadzenie rejestru wniosków o pozwolenie na budowę, rejestru decyzji o pozwoleniu na budowę, ewidencji zgłoszeń robót budowlanych, rejestru decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, rejestru decyzji o warunkach zabudowy, rejestru wydawanych dzienników budowy oraz prowadzenie archiwum w zakresie rejestru ruchu budowlanego.
16.    Wydawanie zaświadczeń potwierdzających dane dotyczące danego obiektu budowlanego lub jego części.
17.    Współdziałanie z Powiatowym Inspektoratem Nadzoru Budowlanego.
18.    Współdziałanie w zakresie zapewnienia właściwego funkcjonowania Systemu Informacji
Przestrzennej w części dotyczącej zadań własnych Wydziału.
19.    Wykonywanie zadań wynikających z ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami,
w tym dotyczących:
1)    prowadzenia gminnej ewidencji zabytków;
2)    prowadzenia ewidencji zabytków nie wpisanych do rejestru;
3)    sporządzenia gminnego programu opieki nad zabytkami;
4)    umieszczania na zabytku nieruchomym wpisanym do rejestru znaku informującego o tym,                 że zabytek ten podlega ochronie;
5)    uzgadniania decyzji o warunkach zabudowy wydawanych dla obiektów i obszarów objętych ochroną konserwatorską;
6)    uzgadniania pozwoleń na budowę w stosunku do obiektów budowlanych objętych ochroną konserwatorską;
7)    wnioskowania o przejęcie na własność Skarbu Państwa zabytków nieruchomych;
8)    dokonywania lustracji obiektów zabytkowych;
9)    opracowywania planów ochrony i konserwacji zabytków;
10)    uzgadniania projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego;
11)    prowadzenia procedury utworzenia parku kulturowego;
12)    prowadzenia procedury ustanawiania społecznego opiekuna zabytków;
13)    gromadzenia dokumentacji fotograficznej, historyczno-ikonograficznej, prac konserwatorskich, restauratorskich, robót budowlanych oraz badań konserwatorskich, architektonicznych
i archeologicznych prowadzonych na terenie miasta;
14)    współpracy z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków, Powiatowym Inspektorem Nadzoru Budowlanego oraz stowarzyszeniami i instytucjami, których cele statutowe powiązane są
z ochroną i opieką nad zabytkami;
15)    upowszechniania wiedzy o zabytkach;
20.    Wykonywanie zadań wynikających z Porozumienia zawartego z Wojewodą Śląskim, powierzającego Gminie Świętochłowice prowadzenie niektórych zadań z zakresu ochrony zabytków;
21.    Wykonywanie zadań związanych z rewitalizacją Miasta, określonych odrębnym zarządzeniem Prezydenta Miasta.